img

Zrób u nas zakupy i odbierz bon do sklepu empik!

Regulamin

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://avcedukacja.pl/ (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Kamila Sidor wykonującego działalność gospodarczą pod firmą AVC Systemy Audiowizualne Kamil Sidor pod adresem ul. Niepodległości 20 lok. 2, 38- 400 Krosno, NIP: 6842351921, REGON: 180424281.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
– adres e-mail: biuro@avcedukacja.pl
– telefon: +48 17 859 39 05

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowyi postępowania reklamacyjnego.

I. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://avcedukacja.pl/.
 2. Sprzedawca – Kamil Sidor wykonujący działalność gospodarczą pod firmą AVC Systemy Audiowizualne Kamil Sidor pod adresem ul. Niepodległości 20 lok. 2, 38-400 Krosno, NIP:6842351921, REGON: 180424281.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę zeSprzedawcą,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanejbezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepuinternetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zapomocą środków komunikacji elektronicznej, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepuinternetowego.
 8. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektronicznąbezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnychod pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i nawarunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszegoRegulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcędanych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia,przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Politykaprywatności” Sklepu internetowego.
 6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
 7. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 8. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi informacyjne poprzezudostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach oraz polegające na przesyłaniuKlientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 4. WymaganiatechniczneniezbędnedokorzystaniazusługświadczonychprzezSprzedawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

IV. Umowa sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym zgodnie z następującymi metodami:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy biuro@avcedukacja.pl,
  b) telefonicznie pod numerem +48 17 859 39 05 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 2. W celu złożenia drogą elektroniczną, Klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym Towarze oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególnościdane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).
 3. W celu złożenia zamówienia telefonicznie, klient przekazuje Sprzedawcy informacjeo zamawianym Towarze oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt wsprawiezamówienia (numer telefonu, adres e-mail)
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podanyw trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą ustalone warunki sprzedaży, a w szczególności przedmiot umowy sprzedaży (Towar) oraz ostateczną cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy.
 5. Klient po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust.4 jest zobowiązany do potwierdzenia woli zawarcia umowy poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości, w treści której zawarte zostanie oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Klient zamiast wiadomości, o której mowa w ust. 5 może potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez dokonanie płatności na podstawie faktury proforma wystawionej przez Sprzedawcę. Za moment zawarcia umowy przyjmuje się dzień uznania płatności dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VI ust. 4-5 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze.
 3. DoczasurealizacjizamówienianależydoliczyćewentualnyczasdostawyTowarudoKlienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Towaru w punkcie stacjonarnym pod adresem ul. Widokowa 3/2L, 35-119 Rzeszów. Odbiór osobisty dostępny jest po wcześniejszym potwierdzeniu jego możliwości przez Sprzedawcę.

VI. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma;
  b) płatność odroczona;
  c) płatność gotówką w momencie odbioru Towaru w punkcie stacjonarnym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności metody płatności, o którejmowa w ust. 1 lit. b.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty  w terminie określonym na otrzymanej fakturze proforma. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności narachunku bankowym.
 5. W przypadku płatności odroczonej lub przy odbiorze w punkcie stacjonarnym, Sprzedawcaprzystępuje do realizacji umowy do potwierdzeniu zamówienia.
 6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

VII. Rękojmia za wady Towaru

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział owadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydaniaTowaru Klientowi będącemu konsumentem.
 4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adresbiuro@avcedukacja.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobemproponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres:
  AVC Systemy Audiowizualne, ul. Widokowa 3/2L, 35-119 Rzeszów.
 9. SprzedawcaodpowiadanazgłoszenieKlientawterminie14dnikalendarzowychoddniajego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 10. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust.2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dniaotrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane odniego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenienastąpi wcześniej
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionychprzez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Towar należy dostarczyć na adres: AVC Systemy Audiowizualne ul. Widokowa 3/2L, 35-119 Rzeszów.
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia jest w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym ibezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej biuro@avcedukacja.pl
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@avcedukacja.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 4. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub częściwartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klientaniebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

XI. Odpowiedzialność

 1. SprzedawcanieponosiodpowiedzialnościzawprowadzenieprzezKlientabłędnychdanych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

XII. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowieńRegulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwaniastosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy wterminiewypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu majązastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą donich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie InspekcjiHandlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji HandlowejwRzeszowie (https://www.wiih.rzeszow.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823.
 4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej podadresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisamiprawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
  b)sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2019 r.
 • avtek_logo@1x
 • Epson@1x
 • iiyama
 • LG@1x
 • nec@1x
 • qomo@1x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Akceptuję
Dowiedź się więcej